Ochrana osobních údajů

Tyto internetové stránky jsou provozovány společností Intersport Austria GmbH (FN 101648h), dále jen jako „my“, „námi“ a „Intersport“, se sídlem v 4600 Wels, Flugplatzstraße 10. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je námi jako správcem podle čl. 4 odst. 7 EU GDPR popisováno, jaké údaje při Vaší návštěvě na našich internetových stránkách shromažďujeme a za jakým účelem je zpracováváme (bod A tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

Jelikož je ochrana Vašich osobních údajů pro nás obzvláště důležitá, dodržujeme striktně při shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů zákonné požadavky uvedené v zákoně o ochraně údajů a v nařízení EU GDPR.

Níže Vás informujeme detailně o rozsahu a účelu našeho zpracování údajů, jakož i o Vašich právech jako subjektu/subjektů údajů. Přečtěte si tudíž, prosím, pozorně naše prohlášení o ochraně osobních údajů předtím, než budete dále používat naše internetové stránky a než popř. poskytnete Váš souhlas se zpracováním údajů.

Všechny relevantní kontaktní údaje naleznete v bodě C. 3. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

A Zpracování údajů na našich internetových stránkách

1. Osobní údaje

Používání našich internetových stránek je zásadně možné bez uvedení osobních údajů. Při využívání jednotlivých služeb však může vyplanout odlišná úprava, na kterou Vás upozorníme zvlášť. Zejména v případě, že se chcete u nás registrovat a/nebo že chcete používat náš internetový obchod, je zapotřebí, abyste nám za tímto účelem sdělili určité údaje.

Námi jsou tedy – bez ohledu na cookies popsaných detailně v našich zásadách o cookies – zásadně shromažďovány a ukládány jen takové údaje, které nám sami sdělíte tak, že je vložíte do našich formulářů nebo že aktivně pracujete s našimi internetovými stránkami jiným způsobem.

Osobní údaje jsou jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi ně patří např. Vaše jméno, Vaše adresa, vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození, ale také nákupy učiněné Vámi prostřednictvím našeho internetového obchodu.   

2. Používání cookies

Na našich internetových stránkách a v našem internetovém obchodě používáme různé cookies, abychom mohli zkvalitňovat Váš zážitek z používání, analyzovat vaše používání našich internetových stránek a zobrazovat Vám cílenou reklamu. Jelikož se používané nástroje a cookies také pravidelně mění, rozhodli jsme se shrnout informace o námi používaných cookies ve zvláštním dokumentu - Zásady používání soborů cookies, který naleznete zde.

Tyto Zásady používání souborů cookie jsou nedílnou součástí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a obsahují rovněž mnoho relevantních informací, které Vám chceme rádi na základě našich informačních povinností podle čl. 13 EU GDPR sdělit.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů & doba uchování údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím výše uvedených cookies nebo Vašeho výslovného uvedení, zpracováváme pro různé účely. Abychom Vás obsáhle informovali o námi prováděném zpracování, uvedli jsme různé používání našich internetových stránek zvlášť.

V případě určitého použití je možné, že nám údaje sdělíte sami od sebe a že nám poskytnete souhlas se zamýšleným zpracováním údajů – na to však poukazujeme zvlášť. Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výlučně v rámci splnění příslušného uvedeného účelu zpracování, například k rozesílání reklamy a informačních podkladů zájemcům, předplatitelům newsletteru a stávajícím zákazníků se zohledněním zákona o telekomunikacích.

 

4. Používané nástroje a aplikace

a. Odkazy na jiné internetové stránky

Na naše internetové stránky umisťujeme také odkazy na jiné internetové stránky, např. výrobců námi nabízených produktů, našich pracovišť a jiných kooperačních partnerů; to je prováděno pouze pro informační účely, pokud neexistuje žádná společná odpovědnost za internetový obchod. Tyto internetové stránky nespadají pod naší kontrolu, a tím pádem nejsou také zahrnuty do ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud aktivujete nějaký odkaz, pak je možné, že provozovatel těchto stránek bude shromažďovat Vaše údaje a zpracovávat je podle svého prohlášení o ochraně osobních údaje, které se může od našeho prohlášení lišit.

5. Bezpečnost

Přijímáme četná technická a organizační opatření, abychom ochránili Vaše údaje před manipulací, ztrátou, zničení a přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zkvalitňována v souladu s technologickým vývojem na internetu.

6. Vaše práva

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně údajů Vám jako subjektu údajů v rámci našeho zpracování údajů příslušejí následující práva a opravné prostředky:

  • Právo na přístup k informacím (čl. 15 EU GDPR)

Jako subjekt údajů právo požadovat informace o tom, zda a pokud ano, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Pro Vaši vlastní ochranu – aby žádná cizí osoba nezískala Vaše údaje – může být nutné, abychom vhodným způsobem ověřili Vaši identitu.

  • Právo na opravu (čl. 16) a výmaz (čl. 17 EU GDPR)

Máte právo požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů týkajících se Vaší osoby, popř. – s ohledem na účely zpracování údajů – doplnění neúplných osobních údajů, jakož i výmaz Vašich údajů, pokud jsou splněna kritéria uvedená v čl. 17 EU GDPR.

  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 EU GDPR)

V souladu se zákonnými předpoklady máte právo na omezení zpracování všech shromážděných osobních údajů. Tyto údaje jsou od žádosti o omezení zpracovávány pouze s individuálním souhlasem, popř. za účelem uplatnění a vymáhání právních nároků.

  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 EU GDPR)

Můžete požadovat nerušené a neomezené předávání shromážděných osobních údajů třetím osobám.

  • Právo vznést námitku (čl. 21 EU GDPR)

Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, můžete vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí osoby. Po vznesení námitky nebudou Vaše údaje již nadále zpracovávány, ledaže by existovaly závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, základními právy a svobodami, nebo ledaže by zpracování sloužilo k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoli, a to s účinkem do budoucna.

  • Odvolání souhlasu

Pokud jste souhlas se zpracováním Vašich údajů udělili zvlášť, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Takovéto odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování poté, co jste nám toto odvolání sdělili.

Učiníte-li nějaké opatření k vymáhání Vašich výše uvedených práv vyplývajících z GDPR, pak musí Intersport neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti, zaujmout stanovisko k požadovanému opatření, popř. žádosti vyhovět.

 

Na všechny přiměřené žádosti v rámci právních předpisů budeme reagovat bezplatně a pokud možno neprodleně.

Za žádosti týkající se porušování práva na přístup k informacím, porušování práva na důvěrnost, na opravu nebo na výmaz je příslušný orgán pro ochranu údajů.

Österreichische Datenschutzbehörde

(Rakouský orgán pro ochranu údajů)
Wickenburggasse 8
1080 Vídeň

 

7. Kontaktní informace / kontaktní osoby / osoba pověřená ochranou údajů

a. Kontaktní informace správce

INTERSPORT Austria Gesellschaft mbH
Flugplatzstraße 10, 4600 Wels
Tel.: +43 7242 233 - 0
Fax: +43 7242 233 - 32157
E-mail: datenschutz@intersport.at
Číslo obchodního rejstříku: 101648h
Rejstříkový soud: zemský soud Wels
DIČ: ATU25138106
Číslo elektronického zpracování údajů: 0002038
Úřad podle zákona o elektronickém obchodu: magistrát města Wels
Předmět podnikání: obchod se zbožím všeho druhu
Člen hospodářské komory Horního Rakouska, odvětví obchod, zemské grémium, obchod s módním a volnočasovým zbožím

Stav k: květen 2018

 

TOP – kola

Impact LTD

Impact LTD

27990,00 KčE-Pro MTB 3.9 SI

E-Pro MTB 3.9 SI

69999,00 KčAvenue

Avenue

12999,00 Kč